INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


WIKONT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 4, 63-900 Rawicz (zwany dalej Wikont) jako administratorem danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy, a także podczas jej trwania (dane osobowe), w szczególności:


- imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres e-mail, adres do kontaktu, nr telefonu, firma reprezentowanego podmiotu, stanowisko;
- w przypadku przedsiębiorców przetwarzane są dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego;
Państwa dane osobowe są gromadzone przez Wikont w następujących celach:
- zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez Wikont usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji;
- realizacji obowiązków Wikont przewidzianych prawem, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych;
- ochrony praw Wikont zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, obrony przed roszczeniami;
- przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód;


Wikont może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej informacji:
- podmiotom, z którymi Wikont ma zawartą umowę o współpracy (Przetwarzający dane) w celu realizacji łączącej Wikont umowy, realizacji obowiązków Wikont przewidzianych prawem, ochrony praw Wikont zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Wikont w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych: w szczególności Wikont może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: orana administracji publicznej (podatkowej, ZUS), podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmioty świadczące usługi doradcze w tym usługi prawne, usługi windykacyjne, podmiotom z którymi współpracuje w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych przez Wikont umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Wikont.
- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom, organom władzy, organom podatkowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Wikont zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Wikont i/lub Podmiot przetwarzający dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla prowadzenia rozliczeń z organami podatkowymi, ZUS, prowadzenia postępowań prawnych, do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń - maksymalnie przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Jako administrator Państwa danych osobowych, Wikont zapewnia Państwu prawo dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na potrzeby sprawozdawcze .
Ewentualne pytania w zakresie ochrony Państwa danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy kierować do inspektora ochrony danych Wikont p. Wojciecha Gierlik pod adresem poczty elektronicznej rodo@wikont.pl lub adres korespondencyjny Wikont


Informujemy o możliwości aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli Wikont wdroży nowe systemy lub procesy), które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych i w takim zakresie Wikont będzie informować Państwa o wprowadzonych zmianach.instalacje elektryczne


instalacje sanitarne i mechaniczne


instalacje przemysłowe


przewierty


instalacje elektryczne


instalacje sanitarne i mechaniczne


instalacje przemysłowe


przewierty


instalacje elektryczne


instalacje sanitarne i mechaniczne


instalacje przemysłowe


przewierty


instalacje elektryczne


instalacje sanitarne i mechaniczne


instalacje przemysłowe


przewiertyO nas

Firma Wikont Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu instalacji elektrycznych, sanitarnych, mechanicznych i przemysłowych. Zajmujemy się kompleksową obsługą klienta, począwszy od prowadzenia spraw formalnych związanych z realizowaną inwestycją, poprzez projekt, jak wreszcie wykonanie przedsięwzięcia i serwisu poprodukcyjnego. Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz sprzęt techniczny niezbędny do prowadzenia prac, a wszelkie prace wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną, normami i przepisami. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniamy wysoką jakość i niezawodność świadczonych usług, co potwierdzamy udzielaniem gwarancji na wykonane prace oraz otrzymanymi referencjami. Jesteśmy partnerem, którego cechuje elastyczność, kreatywność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb klienta, a co za tym idzie, zdolność sprostania najwyższym wymaganiom. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy z naszą firmą, opartej na wspólnym realizowaniu projektów. Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta zaowocuje podjęciem wspólnych działań.